Przychodnia stomatologiczno-laryngologiczna Kormed1
lek. stom. Marek Mucha, lek. spec. Grażyna Kornecka-Mucha
Przemyśl ul. Stefana Okrzei 2/1
Tel. 16 678 41 39; kom. 730 252 123

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO LEKARSKA KORMED 1 S.C., UL. OKRZEI 2/1, 37-700 PRZEMYŚL INFORMUJE:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO LEKARSKA KORMED S.C. w Przemyślu

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 23 i następnie ustawy z dnia 6 listopada 2088 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielenia Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

4) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art.2 oraz art. 49 i nast. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy- na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

5) w przypadku, o którym mowa w pkt. 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw ogólnych,

8) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.